oddłużanie

Co to jest oddłużanie?

W wielkim uproszczeniu oddłużanie to doprowadzenie do pozbycia się zobowiązań finansowych przez osobę lub firmę, która nie jest w stanie ich spłacić. ...
wimat

Czym jest rękojmia?

Przez rękojmię rozumie się odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego, za wady sprzedanego towaru. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji prz...
AdobeStock

Oddłużenie upadłego

Całkowite oddłużenie Sąd po zakończonym postępowania umarza całość niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań konsumenta, bez względ...
AdobeStock

Postępowanie sanacyjne

W poprzednim artykule opowiedzieliśmy o restrukturyzacji jako instytucji prawnej, regulującej stosunki pomiędzy niewypłacalnym (lub zagrożonym niewypł...
AdobeStock

Majątek spółki jawnej

Dziś opowiemy nieco więcej o majątku spółki jawnej. Wyjaśnimy znaczenie tego pojęcia, odpowiemy na pytanie, na czym polega zasada odrębności majątku w...
AdobeStock

Stowarzyszenie zwykłe

W artykule dotyczącym stowarzyszenia rejestrowego wspominaliśmy, że niebawem przyjrzymy się jego prostszej wersji – stowarzyszeniu zwykłemu. Ustawodaw...
AdobeStock

Zasady działania fundacji

Fundacja jest jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną i dysponującą odrębnym majątkiem, ściśle związanym z celem wskazanym przez fundato...
AdobeStock

Założenie spółki jawnej

Ze względu na wyróżniające ją cechy, spółkę jawną można uznać za modelową spółkę osobową. Zasady jej funkcjonowania odnoszą się po części także do spó...
AdobeStock

Czym jest nakaz zapłaty?

Wyobrażając sobie przebieg procesu, pewnie każdy ma przed oczami pełną salę rozpraw, postępowanie dowodowe oraz ogłaszanie przez sąd wyroku. Tymczasem...
AdobeStock

Elementy wyroku rozwodowego

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każde z nich może żądać, by sąd rozwią...
AdobeStock

Kim są biegli sądowi?

Temat biegłych sądowych łączy się z takimi zagadnieniami, jak postępowanie dowodowe i sposób wykazywania okoliczności, wymagających wiadomości specjal...
wimat

Klauzule niedozwolone

W listopadzie 2015 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię dopuszczalności wielokrotnego pozywania przedsiębiorcy o uznanie danego postanowienia wzorca ...
service

Rodzice a dzieci

Ograniczenie władzy rodzicielskiej już nie będzie automatyczne. Od 29 sierpnia 2015 r. będzie obowiązywała zmiana kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ...
wimat

WADIUM A KOSZT PODATKOWY

Wadium zatrzymane z własnej winy nie stanowi kosztu Wyrok NSA z 27 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1821/12 Przedsiębiorca startujący w przetargu n...