Czym jest rękojmia?

wimat

Przez rękojmię rozumie się odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego, za wady sprzedanego towaru. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta. Jeżeli konsument zauważy wadę fizyczną bądź prawną zakupionego towaru, wtedy może złożyć reklamację na podstawie rękojmi. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne, które można złożyć w dowolnej formie, choć dla celów dowodowych najbezpieczniej jest zrobić to w formie pisemnej. Dane sprzedawcy można znaleźć m.in. na paragonie fiskalnym. Należy przy okazji zauważyć, że paragon fiskalny nie jest konieczny do zareklamowania produktu, niemniej jednak posiadanie go ułatwia złożenie reklamacji.

Wada fizyczna i prawna

Za wadę fizyczną uznajemy niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Dochodzi do niej wtedy, gdy rzecz między innymi nie posiada właściwości, o których kupujący był zapewniony – np. naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej temperatury. Za to wada prawna może polegać na tym, że towar kupiony przez konsumenta jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży.

Przebieg

Konsument od chwili, gdy stwierdzi wadę danego przedmiotu, ma możliwość w ciągu roku złożyć reklamację. Jednak najlepiej zgłosić wadę zaraz po jej zauważeniu. Gdy reklamację złożono, wtedy przedsiębiorca ma 14 dni na jej rozpatrzenie. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dotrzyma tego terminu, uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Konsument ma możliwość żądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Należy przy okazji zauważyć, że odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu wady towaru, dotyczy również nieprawidłowego montażu.

Odpowiedzialność sprzedawcy

Odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona, wynosi 2 lata od momentu jego wydania. Wyjątkiem będą nieruchomości, w tym przypadku odpowiedzialność wynosi okres 5 lat. Natomiast jeżeli na myśli mamy towary używane, odpowiedzialność można skrócić maksymalnie do roku. Ważne jest to, że jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wady towaru, wtedy konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji bez względu na okres, jaki upłynął od stwierdzenia wady. Należy zwrócić uwagę, że sprzedawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zakupu wiedział o tym, że dana rzecz ma wadę – np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie, ponieważ miał określoną usterkę. Taka wada nie podlega reklamacji.