Egzekucja przez zarząd przymusowy

AdobeStock

Egzekucja przez zarząd przymusowy jest to szczególny sposób egzekucji, która może być skierowana tylko przeciwko dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego. Polega na zaspokajaniu wierzycieli z dochodów uzyskiwanych z działalności dłużnika przez ustanowienie przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwem bądź gospodarstwem rolnym.

Niezbędna jest tu inicjatywa wierzyciela, ponieważ to on musi złożyć odpowiedni wniosek o egzekucje z zarządu przymusowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że wniosek składa się do sądu (nie do komornika!), a właściwym jest ten sąd, w którego obszarze znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.
Wierzyciel składając wniosek o egzekucję, powinien dokładnie określić przedsiębiorstwo i wskazać znane mu składni majątku przedsiębiorstwa dłużnika.
Gdy egzekucja z zarządu przymusowego zostaje ustanowiona, wtedy pozostałe egzekucje, które były wcześniej prowadzone przeciwko dłużnikowi, zostają umorzone. Dotychczasowi wierzyciele mogą przyłączyć się do egzekucji z zarządu.

Skutki wszczęcia egzekucji dla dłużnika

Z chwilą wszczęcia egzekucji dłużnik traci uprawnienia do dokonywania czynności związanych ze składnikami majątku objętego zarządem, dodatkowo wszystkie czynności dłużnika podjęte po wszczęciu egzekucji są nieważne, co więcej od tej chwili zarząd nad przedsiębiorstwem sprawuje wyłącznie zarządca ustanowiony przez sąd.

Zarządca

Zarządca jest osobą powoływaną w postepowaniu egzekucyjnym z zarządu przymusowego przez sąd, ma częściowo uprawnienia komornika i syndyka, jest organem egzekucyjnym działającym pod nadzorem sądu.

Sąd wyznaczając osobę zarządcy, bierze pod uwagę w pierwszej kolejności wskazania stron, ponieważ mogą oni wspólnie uzgodnić osobę zarządcy i wskazać ją sądowi. Jeżeli strony się nie porozumieją, sąd decyduje o osobie zarządcy samodzielnie.