Majątek spółki jawnej

AdobeStock

Dziś opowiemy nieco więcej o majątku spółki jawnej. Wyjaśnimy znaczenie tego pojęcia, odpowiemy na pytanie, na czym polega zasada odrębności majątku wspólników i majątku spółki oraz wskażemy, w jaki sposób spółka jawna pozyskuje swój majątek.

Definicja majątku spółki jawnej i zasada jego odrębności

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. W tym ujęciu przez majątek spółki jawnej będziemy rozumieli ogół jej aktywów majątkowych. Dalej należy zauważyć, że spółka jawna jako tak zwana ułomna osoba prawna, ma swój własny majątek, jest on całkowicie odrębny prawnie od majątku wspólników. Sfera majątkowa spółki jawnej jest zatem wyrazem jej autonomiczności prawnej. Spółka jawna nabywa we własnym imieniu prawa oraz zaciąga zobowiązania. To z majątku spółki jawnej jej wierzyciel w pierwszej kolejności może prowadzić egzekucję. Dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika.

Źródła nabywania majątku spółki jawnej

Znaczącą cześć majątku spółki jawnej stanowi mienie wniesione jako wkład przez wspólników. Obowiązek wniesienia wkładu spoczywa na każdym ze wspólników i jest to jeden z elementów konstytuujących spółkę handlową. Zgodnie bowiem z art. 3 KSH, przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa lub statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Ustawodawca pozostawił wspólnikom swobodę w określeniu wkładu i jego wartości. Wkładem do spółki jawnej mogą być zarówno prawa rzeczowe i obligacyjne (np. wniesienie własności nieruchomości albo prawa najmu), usługi, świadczenie pracy, przeniesienie na rzecz spółki lub ustanowienie na jej rzecz możliwości korzystania z praw na dobrach niematerialnych. W razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. Pamiętajmy jednak, że umowa spółki jawnej powinna zawierać określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu. Pozostały majątek spółka nabywa w trakcie swojego istnienia. Jak wskazywaliśmy powyżej, podmiot ten posiada autonomiczność prawną – maże ona nabywać we własnym imieniu prawa.

Mamy nadzieję, że powyższe kompendium dotyczące majątku spółki jawnej pozwoli lepiej zrozumieć sposób jej funkcjonowania oraz znaczenie prawne – przyznane przez prawodawcę – w obrocie gospodarczym. Jak bowiem zauważono powyżej, sfera majątkowa spółki jawnej jest najlepszym wyrazem jej autonomiczności prawnej.