Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

AdobeStock

Każdy pracownik ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Pod tym pojęciem należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.  Jest to korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, który ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Płatny urlop szkoleniowy

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe, przysługuje płatny urlop szkoleniowy, by miał możliwość przygotowania się do egzaminu. Pracownikowi przysługuje 6 dni urlopu. Wyjątkiem jest jeśli pracownik jest na ostatnim roku studiów, wtedy przysługuje mu 21 dni na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Poza urlopem pracownikowi przysługuje również płatne zwolnienie z całości bądź części dnia pracy na czas trwania zajęć, kursów czy szkoleń.

Urlop szkoleniowy nie przysługuje w przypadku kształcenia w ramach studiów podyplomowych, gdyż studia podyplomowe nie są zaliczane do studiów wyższych.

 

Świadczenia dodatkowe

Kodeks pracy reguluje dodatkowe świadczenia, które pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe. Są to w szczególności opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Należy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku finansowania studiów.

Pracownicy często rozwijają swoje umiejętności, poświęcając swój wolny czas od pracy. Należy pamiętać, że w tej sytuacji pracownik nie może domagać się od pracodawcy dodatkowych uprawnień. Pracodawca w takim przypadku może, ale nie musi udzielić pracownikowi np. urlopu szkoleniowego.

Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy pracownik będzie musiał zwrócić pracodawcy koszty kształcenia np. gdy bez uzasadnionej przyczyny pracownik przerwie podnoszenie kwalifikacji.

 

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

Zaleca się sporządzanie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, która ma określać wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, który chce się dokształcać. Umowę należy zawrzeć na piśmie. Nie może ona zawierać postanowień mniej korzystnych niż przepisy kodeksu pracy.