Pranie brudnych pieniędzy

wimat

Notariusz zgłosi umowę darowizny nieruchomości, której wartość przekracza 15 tys. euro

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 1966/12

Ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. notariusz został wskazany jako instytucja obowiązana w zakresie obowiązku rejestracji transakcji przekraczających próg kwotowy równowartości 15 tys. euro oraz oceny kwestii uznania, czy jedną transakcję rozbito na kilka mniejszych, czy też są one niepowiązane. Notariusz ma obowiązek udostępnić informacje o takich transakcjach Generalnemu inspektorowi informacji finansowej (GIIF), nie jest zatem w tym zakresie związany obowiązkiem zachowania tajemnicy, jaki nakłada na niego Ustawa – Prawo o notariacie. Umowa darowizny nieruchomości zawarta bez zachowania formy notarialnej jest dotknięta nieważnością. Darowizna nieruchomości nie jest świadczeniem odpłatnym i nie dochodzi do przepływu środków pieniężnych pomiędzy stronami umowy. Natomiast zgodnie z orzeczeniem NSA, notariusz jest zobowiązany do rejestracji transakcji umów darowizny nieruchomości, których wartość przekracza 15 tys. euro, z uwagi na fakt, iż następuje przeniesienie własności wartości majątkowej, jaką stanowi nieruchomość. Takie przeniesienie wartości majątkowej może mieć miejsce właśnie w procesie prania brudnych pieniędzy. Wskazany w ustawie próg 15 tys. euro nie wynika z dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – wprowadził go polski ustawodawca.

Niniejszy tekst jest fragmentem kwietniowego NEWSLETTERA, przygotowanego przez pracowników Kancelarii. Wszystkie NEWSLETTERY można pobrać w zakładce NEWSLETTER