Prawo budowlane – przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania wymaga wstrzymania korzystania i przedłożenia dokumentów

wimat

 

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

z 11 grudnia 2014 r. (II SA/Bk 900/14)

Teza:

Nakazanie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jako skutek samowolnej zmiany sposobu użytkowania przewidziane w art. 71a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) nie funkcjonuje samodzielnie bez wcześniejszego wydania postanowienia w trybie art. 71a ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, tj. bez wstrzymania użytkowania obiektu i nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów w określonym terminie. Dopiero niewykonanie w wyznaczonym terminie obowiązku, albo dalsze użytkowanie obiektu mimo jego wstrzymania, uprawnia organ nadzoru budowlanego do wydania decyzji opartej na podstawie art. 71a ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

Pełną treść wyroku znajdziesz na poniższej stronie:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/52C9DA1C11