Prawo pracy – opodatkowanie ugody z pracownikiem

wimat

Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, a następnie zawarł z pracodawcą ugodę przed sądem dotyczącą jego roszczeń odszkodowawczych, powinien zapłacić PIT – takie pogląd wyraził NSA w wyroku 21 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2918/12)

Orzeczenie zostało wydane na bazie następującego stanu faktycznego:

Pracownik – kobieta, była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracownica zawarła z pracodawcą porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy, a następnie dowiedziała się, że jest w ciąży i w związku z tym chciała uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli wskutek błędu.

Sprawa trafiła do sądu, przed którym zawarła ugodę z pracodawcą.

Kobieta uważała, że nie musi zapłacić podatku, dzięki art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, gdyż przepis ten zwalnia z odprowadzenia podatku otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych. Pracownica sądziła, że ww. przepis znajdzie zastosowanie, gdyż wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży reguluje prawo pracy (art. 47 k.p.)

Inny pogląd miał jednak Dyrektor izby skarbowej. Stwierdził on, że uzgodniona w ugodzie kwota ma charakter czysto umowny, a ponadto ma swoje źródło w stosunku pracy, co oznacza, że odszkodowaniem wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy. Tym samym kwota ta podlega opodatkowaniu.

Stanowisko dyrektora izby skarbowej podtrzymał WSA w Warszawie. Zgodnie ze stanowiskiem sądu skoro stosunek pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron, a nie wypowiedzenia, to ugoda nie dotyczyła kwoty należnej na podstawie art. 47 kodeksu pracy, albowiem przepis ten dotyczy bowiem tylko odszkodowania w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Mając na uwadze powyższe sąd uznał, że w ogóle nie może być mowy o zastosowaniu w takiej sytuacji art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, bo wypłacona kwota nie jest odszkodowaniem.To samo orzekł NSA.

Wyrok NSA z 21 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 2918/12.

za „Gazeta Prawna” z 22 stycznia 2015 r.

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “kontakt”.