Upadłość konsumencka – czy warto?

wimat

Zbliża się moment wejścia w życie nowelizacji prawa upadłościowego, która ma w znaczny sposób ułatwić przeprowadzenie tzw. upadłości konsumenckiej poniżej przedstawiamy główne zalety tego postępowania.

Zapraszamy również na nasz blog poświęcony upadłości konsumenckiej http://blog.witkowski-partnerzy.pl/

I ODDŁUŻENIE.

Umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań, lecz dopiero po ogłoszeniu upadłości przez sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli; mogą zostać umorzone wszystkie wierzytelności z kilkoma wyjątkami bez względu na ich wysokość, ale tylko te powstałe do czasu ogłoszenia upadłości. Ponadto wygasają roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone.

II SPŁATA DŁUGÓW W RATACH.  

Rozłożenie części długu na raty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli  już po ogłoszeniu upadłości; cały dług nie jest spłacany w ramach tego planu, lecz jego część, której wysokość zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Poprawa sytuacji upadłego w trakcie wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat płatnych do wierzycieli.  Plan spłaty upadły wykonuje dobrowolnie samodzielnie wpłacając kwoty wierzycielom.

III ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

Zawieszenie egzekucji z chwilą ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania postępowania aż do chwili umorzenia zobowiązań. Możliwe jest także ich zawieszenie jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

IV KONIEC EGZEKUCJI WOBEC UPADŁEGO.

Z chwila prawomocnego ogłoszenia upadłości z mocy prawa następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych i sądowych przeciwko upadłemu. Oznacza to, że od tej chwili upadły przestaje być „nękany” przez komorników i sądy. Nie musi obawiać się kontynuacji licytacji komorniczej, zabierania pensji przez komornika i naliczania kosztów komorniczych, ustaje konieczność wizyt w sądach na sprawach toczonych przeciwko niemu przez wierzycieli.

Zakończeniu ulegają zatem działania komorników, windykatorów i bezpośrednio wierzycieli. Jedyną drogą dla nich jest zgłoszenie się do ustanowionego syndyka. Od tej pory to syndyk zajmuje się roszczeniami wierzycieli.

V ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ.

Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.

VI ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I PRZEDSĄDOWYCH

Pomimo faktu, że skutek ten nie wynika z przepisów ustawy w praktyce złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie ogłoszenie przez sąd upadłości, do takiego efektu prowadzi.  ­­­­­­­­

VII ZATRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK.

Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (n.p. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki. Odsetki biegną jedynie na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia. Zatem ogólną regułą jest zaspakajanie w postępowaniu upadłościowym odsetek wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

VIII WSPARCIE W ZASPOKOJENIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO 

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Jest to wyraźne polepszenie położenia dłużnika zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu z egzekucją komorniczą.

VIIII POPRAWA POZYCJI DŁUŻNIKA W RAMACH ZAWARTEJ WCZEŚNIEJ UMOWY

Syndyk może odstąpić od umowy zawartej przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości.

IX MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UKŁADU (UGODY) Z WIERZYCIELAMI.

Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z wierzycielami znacząco rośnie z chwilą ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej. Nie ma ograniczeń co do zakresu takiej ugody, a więc to od rozsądnych propozycji układowych dłużnika uwzględniających interesy obu stron zależy powodzenie tego działania.

X SPOKÓJ PSYCHICZNY

Nad dłużnikiem rozciąga się parasol ochronny syndyka – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie ze wszystkimi wierzycielami z osobna. Nie jest nachodzony przez komorników i windykatorów. Nie otrzymuje telefonów z banków i od wierzycieli. Po zakończonym postępowaniu upadłościowym wychodzi natomiast z pętli zadłużenia.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady ani opinii prawnej. W celu jej uzyskania zapraszamy do kontaktu.