Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

AdobeStock

Upadłość spółki jest niezwykle aktualnym tematem. W dzisiejszych czasach żadna spółka, ani żadne przedsiębiorstwo nie może być pewne tego, że nie dojdzie do sytuacji wymuszającej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Do powstania sytuacji, że spółka staje się niewypłacalna, mogą doprowadzić różne czynniki np. źle dobrana strategia zarządzania, niewypłacalność kontrahentów spółki, źle skonstruowane umowy czy szeroko pojęte zmiany trendów.

Przepisy ustawy Prawo upadłościowe nakładają na zadłużoną spółkę obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie zaledwie 30 dni od momentu, w którym pojawiła się podstawa do ogłoszenia upadłości. W praktyce jednak bardzo trudno jest określić ten moment, który uznać należy za dzień wystąpienia przesłanej upadłości, a co za tym idzie od którego należy liczyć 30 dniowy termin.

Odpowiedzialność Członków Zarządu

Wskazać należy, że terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez członków zarządu wyłącza ich odpowiedzialność osobistą za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W sytuacji niezłożenia przez członków zarządu spółki takiego wniosku w terminie, możliwe jest poniesienie przez nich odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobom trzecim w związku z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Głównym bodźcem do ogłoszenia upadłości firmy jest jej niewypłacalność. Członkowie Zarządu w razie wystąpienia trudności finansowych w spółce, powinni stale monitorować stan wymagalnych zobowiązań i wartość majątku spółki. W sytuacji gdy zobowiązania dłużnika przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas gdy dłużnik wciąż na bieżąco reguluje swoje wymagalne zobowiązania, to taki podmiot już należy uznać za niewypłacalny i występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości. Warto jednak wskazać, że Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.