slide
  • ochrona dóbr osobistych
  • prawo rzeczowe i ochrona własności
  • przekształcenia podmiotowe i przedmiotowe
  • papiery wartościowe, weksle, czeki
  • zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie
  • prawo spadkowe, rodzinne