wimat
  • przedsądowe dochodzenie, zabezpieczenie roszczeń
  • dochodzenie roszczeń i obrona w postępowaniach sądowo-administracyjnych
  • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym
  • nadzwyczajne środki zaskarżenia
  • reprezentacja przed sądami i trybunałami o charakterze międzynarodowym