Kto ponosi koszty przesyłki przy odstąpieniu od umowy?

wimat

Zawieranie umów na odległość, wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla konsumentów, które nadmiernie wykorzystują przedsiębiorcy. Klient, odstępując od umowy, zawartej na odległość ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru. Pomniejszanie należnej klientowi kwoty jest niedopuszczalne.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał stosowania następującego przepisu we wzorcach umów:

“W przypadku, gdy zwracany towar został wysłany na nasz koszt (przesyłka gratis lub inna promocja), kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszt wysyłki”.

Co oznacza, że w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, gdy przesyłka była darmowa to zwracając towar powinien otrzymać całą kwotę, którą zapłacił za produkt. Nie może być dodatkowo obciążany kosztami przesyłki, za którą wcześniej nie płacił. Przedsiębiorca nie może modyfikować podstawowych uprawnień konsumenta i ingerować w prawo odstąpienia od umowy na niekorzyść konsumenta.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem XVII AmC 14900/13 z dnia 29 października 2015 r. uznał kwestionowane postanowienie za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów. Klauzulę wpisano do rejestru 8 grudnia 2015 r., pod poz. 6220.

Realizację prawa odstąpienia od umowy gwarantowała m.in. Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (Dz.U.UE.L.1997.144.19). Jej art. 6 ust. 1 stanowił, że konsument wykonujący to prawo nie może ponosić żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towarów.

Cytowana wyżej dyrektywa obowiązywała w czasie, gdy zaskarżono kwestionowane postanowienie umowne, tj. do czerwca 2014 r. Niemniej w obecnym stanie prawnym obowiązuje analogiczny przepis art. 14 dyrektywy 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. (Dz.U.UE.L.2011.304.64), gwarantujący m.in., że w przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “kontakt”.