Czy upadłość konsumencka ratuje przed egzekucją komorniczą?

Upadłość konsumencka to narzędzie wprowadzone w 2009 roku. W obecnym kształcie polskiego prawodawstwa funkcjonuje jako element prawa upadłościowego i naprawczego. Jednakże, często i błędnie, upadłość konsumencka w świadomości społecznej funkcjonuje jako po prostu jako ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej. Nie jest to jednak taka prosta sprawa – trzeba spełnić odpowiednie warunki, ostateczna decyzja należy do Sądu i bynajmniej nie jest to czarodziejska różdżka, która usuwa długi i inne zobowiązania. Czytaj więcej

Upadłość osoby fizycznej, a świadczenia alimentacyjne

dlugi

Dłużnik jest niewypłacalny w sytuacji utraty zdolności do uiszczania nałożonych na niego zobowiązań pieniężnych. Osoba ta może wnioskować o ogłoszenie upadłości finansowej. Celem postępowania sądowego – przeprowadzanego w przypadku wystąpienia przez dłużnika o ogłoszenie upadłości finansowej – jest zebranie informacji na temat zadłużenia i majątku wnioskującego, a następnie zaspokojenie jego wierzycieli. Postępowanie sądowe ma w opisanej sytuacji doprowadzić do oddłużenia osoby fizycznej. Ogłoszenie upadłości finansowej może jednak niepokoić wierzycieli wnioskującego, w tym przede wszystkim osoby będące słabszą stroną w łączącym ich stosunku prawnym.

 

Wierzytelności alimentacyjne w postępowaniu upadłościowym

Alimenty są środkami przeznaczanymi na bieżące utrzymanie, dlatego otrzymujące je osoby, w tym dzieci, małżonkowie, rodzice – w przypadku ogłoszenia przez dłużnika upadłości finansowej – martwią się o swoją sytuację życiową. Osoby te, często znajdujące się w trudnym położeniu i zależne od otrzymywanych środków pieniężnych, są jednak chronione. Kwestie związane z upadłością osoby fizycznej a świadczeniami alimentacyjnymi regulują odpowiednie przepisy prawne, których celem jest zabezpieczenie interesów wierzycieli. Przy czym sytuacja osób otrzymujących alimenty różnicuje się w zależności od tego, czy świadczenia te były im wcześniej regularnie wypłacane przez dłużnika, czy też zalegał on z ich uiszczaniem:

 • alimenty bieżące – jeśli dłużnik przed ogłoszeniem upadłości finansowej wywiązywał się ze swoich zobowiązań alimentacyjnych, to sytuacja między nim a osobą uprawnioną do ich otrzymywania właściwie nie ulega zmianie – alimenty będą jej nadal periodycznie wypłacane, z tą różnicą, że przez syndyka i do kwoty nieprzekraczającej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • alimenty zaległe – w przypadku braku wypłacania przez dłużnika świadczeń alimentacyjnych, tę zaległą wierzytelność należy zgłosić do sędziego-komisarza za pomocą sformalizowanego pisma zatytułowanego „Zgłoszenie wierzytelności”, które pozwala osobie uprawnionej uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym (wskazana metoda stanowi jedyny sposób dochodzenia roszczeń z tytułu zaległych alimentów – wspomniany formularz trzeba dostarczyć w dwóch egzemplarzach); po złożeniu pisma zaległa wierzytelność zostanie umieszczona na liście wierzytelności, a następnie wypłacona przez syndyka w wysokości zależnej od wyników postępowania upadłościowego, w tym od tego, czy dłużnik posiada majątek, który może zostać spieniężony.

 

Warto podkreślić, że świadczenia alimentacyjne są zaspokajane przed innymi wierzytelnościami dłużnika, przy czy alimenty bieżące mają pierwszeństwo przed alimentami zaległymi. Należy również pamiętać, że w sytuacji trwania procesu o zasądzenie lub podwyższenie alimentów pozew kieruje się przeciwko dłużnikowi, a nie syndykowi oraz o tym, że żadne z zobowiązań alimentacyjnych – bieżących, zaległych, przyszłych – nie wygasa na skutek przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

 

OFERTA PRACY DLA APLIKANTKI /APLIKANTA I LUB II ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ/ADWOKACKIEJ

„Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Witkowski, Cabała & Partners” sp. k. z siedzibą w Poznaniu poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

APLIKANTKI /APLIKANTA I lub II roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz doświadczenia;
 • samodzielność w działaniu;
 • pomoc doświadczonego radcy prawnego lub adwokata;
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywanie praktyki zawodowej;
 • zwolnienie na czas zajęć i praktyk z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;
 • ciekawą pracę w przyjaznym i doświadczonym zespole.

Wymagania:

 • status aplikanta/aplikantki I lub II roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej;
 • bardzo dobrej znajomości prawa cywilnego, w tym znajomości przepisów regulujących procedurę cywilną;
 • znajomości przepisów kodeksu spółek handlowych;
 • co najmniej rocznego doświadczenia w pracy w Kancelarii;
 • umiejętność logicznego myślenia oraz pracy pod presją czasu;
 • umiejętność zarządzania swoim czasem pracy oraz wyznaczania priorytetów;
 • samodzielność, zaangażowanie, dokładność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: office@witkowski-partnerzy.pl

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Witkowski, Cabała & Partner sp. k. z siedziba w Poznaniu, ul. Garbary 71/105, 61-758 Poznań. Podanie danych jest dobrowolne. Dane są wykorzystywane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, na podstawi zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Osoba aplikująca jest uprawiona do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Osobie aplikującej przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kryzys w sektorze MSP. Czy jest się czego obawiać?

Czy jest się czego obawiać

Polscy przedsiębiorcy coraz bardziej obawiają się osłabienia gospodarczego, czy wręcz kryzysu, przed którym coraz częściej ostrzegają nas media. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw z sektora MSP, które już teraz przyznają, że odczuwają pewne objawy nadciągających zmian. Czy rzeczywiście będą to zmiany na gorsze?

Zagrożenie kryzysem gospodarczym a małe i średnie przedsiębiorstwa

Politycy (głównie ci z partii opozycyjnych), a także wielu badaczy z dziedziny finansów i gospodarki coraz częściej straszą, że nadciąga kryzys gospodarczy, na który nasz kraj nie jest przygotowany. Wśród polskich przedsiębiorców nastroje również nie są zbyt optymistyczne. Większość z nich przyznaje, że na chwilę obecną jeszcze nie jest źle, ale istnieje ryzyko, że będzie gorzej. Już teraz w wielu branżach można zauważyć pewne symptomy recesji, co może świadczyć o tym, że w ciągu najbliższych lat może dojść do znacznego spowolnienia gospodarczego. I nie jest to już dla nikogo żadną tajemnicą, nawet obecny rząd przyznaje, że najprawdopodobniej trzeba będzie stawić czoła trudniejszej sytuacji na rynku. W jaki sposób dotyka to małych i średnich przedsiębiorstw?

Poważnym problemem dla przedsiębiorców z sektora MSP są niepłacący na czas kontrahenci. Ponad połowa polskich firm ma z tego powodu problemy z płynnością finansową. Tzw. zatory finansowe przekładają się na utratę płynności oraz brak możliwości rozwoju. Czy firmy wiedzą, jak sobie radzić w przypadku tego typu kłopotów? Część z nich próbuje poradzić sobie z nimi samodzielnie – z lepszym lub gorszym skutkiem. Coraz częściej jednak przedsiębiorcy korzystają z pomocy specjalistów. Utrata płynności finansowej i szereg konsekwencji tego stanu rzeczy to jeden z powodów, dla których wiele przedsiębiorstw z sektora MSP korzysta z pomocy naszej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Witkowski, Cabała & Partners”, która zapewnia kompleksową obsługę prawną firm. W związku ze zbliżającym się kryzysem w sektorze MSP i rosnącymi problemami ze spłatą zaciągniętych pożyczek nasi specjaliści prowadzą coraz więcej spraw związanych z upadłością (w tym nie tylko przedsiębiorstw, ale i konsumencką). W kręgu naszych zainteresowań są również sprawy związane z szeroko rozumianą restrukturyzacja przedsiębiorstw. Dzięki profesjonalnemu wsparciu nasi klienci mogą zminimalizować negatywne skutki związane z utratą płynności finansowej wynikającej z różnych przyczyn.

Czy przedsiębiorstwa przygotowują się do nadchodzącego spowolnienia gospodarczego? Część z nich już teraz przygotowuje się na spadek koniunktury. Większość z nich planuje zwiększyć ostrożność w kwestii zaciąganych zobowiązań, aby zmniejszyć ryzyko jeszcze większych kłopotów finansowych. Do innych podejmowanych działań zaliczamy też obniżenie kosztów prowadzenia działalności przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży. Ze względu na słabnącą gospodarkę europejską, podjęcie odpowiednich działań jest niezbędne dla wszystkich firm, które chcą uniknąć poważnych problemów finansowych. Dotyczy to również, a być może przede wszystkim przedsiębiorstw z sektora MSP.

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych. Co nas czeka w 2020 roku?

restrukturyzacja

Nasza kancelaria specjalizuje się między innymi w prowadzeniu spraw z zakresu prawa restrukturyzacyjnego – zapewniamy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Od momentu powstania kancelarii kwestie związane z szeroko rozumianą restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, rolników prowadzących gospodarstwo, pozostają w kręgu naszych zainteresowań. Czytaj więcej

Jak sanacja chroni majątek dłużnika?

W poprzednim artykule przybliżyliśmy tematykę związaną z egzekucją przez zarząd przymusowy. Tym razem przyjrzyjmy się, jak dłużnik będący przedsiębiorcą może ochronić swój majątek poprzez sanację.

Postępowanie sanacyjne

Ratunkiem dla dłużnika po wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy jest wniesienie wniosku o postępowanie sanacyjne. Dłużnik po złożeniu takiego wniosku uzyskuje ochronę przed egzekucją.

Celem sanacji jest przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań oraz uniknięcie upadłości dłużnika. Postępowanie sanacyjne nie powoduje ogłoszenia upadłości dłużnika oraz poprawia sytuację ekonomiczną dłużnika

Postępowanie sanacyjne zawiesza postępowanie egzekucyjne

Wszelkie postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika, wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz zabezpieczenie roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne.

Doradca restrukturyzacyjny przejmuje zarząd nad majątkiem

Po otwarciu postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą sanacyjną. Dłużnik traci prawo zarządu nad tym majątkiem, w jego miejsce wchodzi licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (wyznaczony przez sąd). Dłużnik ma obowiązek wskazać i wydać doradcy cały swój majątek oraz dokumenty dotyczące jego działalności, majątku, rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe oraz korespondencje oraz udzielać mu wszelkich potrzebnych wyjaśnień.

Doradca dokonuje czynności w imieniu własnym, lecz nie na rachunek dłużnika, nie odpowiada za zobowiązanie zaciągnięte w sprawach dotyczących masy sanacyjnej.

Istotne jest, aby postępowanie toczyło się z poszanowaniem słusznych praw wierzycieli i osób trzecich.

Egzekucja przez zarząd przymusowy

Egzekucja przez zarząd przymusowy jest to szczególny sposób egzekucji, która może być skierowana tylko przeciwko dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego. Polega na zaspokajaniu wierzycieli z dochodów uzyskiwanych z działalności dłużnika przez ustanowienie przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwem bądź gospodarstwem rolnym.

Niezbędna jest tu inicjatywa wierzyciela, ponieważ to on musi złożyć odpowiedni wniosek o egzekucje z zarządu przymusowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że wniosek składa się do sądu (nie do komornika!), a właściwym jest ten sąd, w którego obszarze znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.
Wierzyciel składając wniosek o egzekucję, powinien dokładnie określić przedsiębiorstwo i wskazać znane mu składni majątku przedsiębiorstwa dłużnika.
Gdy egzekucja z zarządu przymusowego zostaje ustanowiona, wtedy pozostałe egzekucje, które były wcześniej prowadzone przeciwko dłużnikowi, zostają umorzone. Dotychczasowi wierzyciele mogą przyłączyć się do egzekucji z zarządu.

Skutki wszczęcia egzekucji dla dłużnika

Z chwilą wszczęcia egzekucji dłużnik traci uprawnienia do dokonywania czynności związanych ze składnikami majątku objętego zarządem, dodatkowo wszystkie czynności dłużnika podjęte po wszczęciu egzekucji są nieważne, co więcej od tej chwili zarząd nad przedsiębiorstwem sprawuje wyłącznie zarządca ustanowiony przez sąd.

Zarządca

Zarządca jest osobą powoływaną w postepowaniu egzekucyjnym z zarządu przymusowego przez sąd, ma częściowo uprawnienia komornika i syndyka, jest organem egzekucyjnym działającym pod nadzorem sądu.

Sąd wyznaczając osobę zarządcy, bierze pod uwagę w pierwszej kolejności wskazania stron, ponieważ mogą oni wspólnie uzgodnić osobę zarządcy i wskazać ją sądowi. Jeżeli strony się nie porozumieją, sąd decyduje o osobie zarządcy samodzielnie.

Najczęstsze przyczyny oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

W poprzednim artykule wskazane zostały przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzisiaj natomiast postaramy się przybliżyć kwestię dotyczącą tego, kiedy dochodzi do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Istotne znaczenie w tej sprawie ma treść artykułu 4914 ustawy Prawo Upadłościowe, w którym określono przyczyny oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jednym z głównych powodów oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest to, że w ocenie sądu dłużnik sam doprowadził do swojej niewypłacalności lub zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ze względu na niejednoznaczność pojęć: „umyślność” i „rażące niedbalstwo” należy poświęcić tym terminom kilka krótkich uwag. Umyślność w rozumieniu art. 4914 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe „oznacza objęcie przez dłużnika zamiarem doprowadzenia do niewypłacalności albo jej pogłębienia, a nie sam fakt umyślnego dokonania czynności, które ostatecznie do niewypłacalności doprowadziły. Przykładowo, umyślne zaciągnięcie zobowiązań w sytuacji, gdy zamiarem dłużnika nie było doprowadzenie do niewypłacalności, nie będzie oznaczało zawinionego wywołania stanu niewypłacalności[1].

Ponadto, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku miała miejsce co najmniej jedna z czterech sytuacji:
1) w stosunku do dłużnika prowadzone było postępowanie upadłościowe i jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,
3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości dojdzie również w przypadku, gdy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. Powyższa przesłanka nie zachodzi, jeżeli dłużnik dochował należytej staranności i mimo to doszło do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia. Jeżeli przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi, to również nie ma znaczenia fakt, iż w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. Kwestia tzw. należytej staranności zostanie szerzej omówiona w kolejnym artykule.

Jeżeli we wniosku o ogłoszenie upadłości dane wskazane przez dłużnika są niezgodne z prawdą lub niezupełne, to wtedy również sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Pojęcia „względy słuszności” oraz „względy humanitaryzmu”,  o których dwukrotnie w powyższej publikacji nadmieniliśmy, również zostaną bliżej przedstawione w innym artykule.

[1] Legalis, art. 4914 PrUpad Zimmerman 2018, wyd. 5

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Każdy pracownik ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Pod tym pojęciem należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.  Jest to korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, który ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Płatny urlop szkoleniowy

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe, przysługuje płatny urlop szkoleniowy, by miał możliwość przygotowania się do egzaminu. Pracownikowi przysługuje 6 dni urlopu. Wyjątkiem jest jeśli pracownik jest na ostatnim roku studiów, wtedy przysługuje mu 21 dni na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Poza urlopem pracownikowi przysługuje również płatne zwolnienie z całości bądź części dnia pracy na czas trwania zajęć, kursów czy szkoleń.

Urlop szkoleniowy nie przysługuje w przypadku kształcenia w ramach studiów podyplomowych, gdyż studia podyplomowe nie są zaliczane do studiów wyższych.

 

Świadczenia dodatkowe

Kodeks pracy reguluje dodatkowe świadczenia, które pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe. Są to w szczególności opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Należy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku finansowania studiów.

Pracownicy często rozwijają swoje umiejętności, poświęcając swój wolny czas od pracy. Należy pamiętać, że w tej sytuacji pracownik nie może domagać się od pracodawcy dodatkowych uprawnień. Pracodawca w takim przypadku może, ale nie musi udzielić pracownikowi np. urlopu szkoleniowego.

Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy pracownik będzie musiał zwrócić pracodawcy koszty kształcenia np. gdy bez uzasadnionej przyczyny pracownik przerwie podnoszenie kwalifikacji.

 

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

Zaleca się sporządzanie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, która ma określać wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, który chce się dokształcać. Umowę należy zawrzeć na piśmie. Nie może ona zawierać postanowień mniej korzystnych niż przepisy kodeksu pracy.

Czym jest rękojmia?

Przez rękojmię rozumie się odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego, za wady sprzedanego towaru. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta. Jeżeli konsument zauważy wadę fizyczną bądź prawną zakupionego towaru, wtedy może złożyć reklamację na podstawie rękojmi. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne, które można złożyć w dowolnej formie, choć dla celów dowodowych najbezpieczniej jest zrobić to w formie pisemnej. Dane sprzedawcy można znaleźć m.in. na paragonie fiskalnym. Należy przy okazji zauważyć, że paragon fiskalny nie jest konieczny do zareklamowania produktu, niemniej jednak posiadanie go ułatwia złożenie reklamacji.

Wada fizyczna i prawna

Za wadę fizyczną uznajemy niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Dochodzi do niej wtedy, gdy rzecz między innymi nie posiada właściwości, o których kupujący był zapewniony – np. naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej temperatury. Za to wada prawna może polegać na tym, że towar kupiony przez konsumenta jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży.

Przebieg

Konsument od chwili, gdy stwierdzi wadę danego przedmiotu, ma możliwość w ciągu roku złożyć reklamację. Jednak najlepiej zgłosić wadę zaraz po jej zauważeniu. Gdy reklamację złożono, wtedy przedsiębiorca ma 14 dni na jej rozpatrzenie. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dotrzyma tego terminu, uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Konsument ma możliwość żądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Należy przy okazji zauważyć, że odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu wady towaru, dotyczy również nieprawidłowego montażu.

Odpowiedzialność sprzedawcy

Odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona, wynosi 2 lata od momentu jego wydania. Wyjątkiem będą nieruchomości, w tym przypadku odpowiedzialność wynosi okres 5 lat. Natomiast jeżeli na myśli mamy towary używane, odpowiedzialność można skrócić maksymalnie do roku. Ważne jest to, że jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wady towaru, wtedy konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji bez względu na okres, jaki upłynął od stwierdzenia wady. Należy zwrócić uwagę, że sprzedawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zakupu wiedział o tym, że dana rzecz ma wadę – np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie, ponieważ miał określoną usterkę. Taka wada nie podlega reklamacji.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Upadłość spółki jest niezwykle aktualnym tematem. W dzisiejszych czasach żadna spółka, ani żadne przedsiębiorstwo nie może być pewne tego, że nie dojdzie do sytuacji wymuszającej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Do powstania sytuacji, że spółka staje się niewypłacalna, mogą doprowadzić różne czynniki np. źle dobrana strategia zarządzania, niewypłacalność kontrahentów spółki, źle skonstruowane umowy czy szeroko pojęte zmiany trendów.

Przepisy ustawy Prawo upadłościowe nakładają na zadłużoną spółkę obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie zaledwie 30 dni od momentu, w którym pojawiła się podstawa do ogłoszenia upadłości. W praktyce jednak bardzo trudno jest określić ten moment, który uznać należy za dzień wystąpienia przesłanej upadłości, a co za tym idzie od którego należy liczyć 30 dniowy termin.

Odpowiedzialność Członków Zarządu

Wskazać należy, że terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez członków zarządu wyłącza ich odpowiedzialność osobistą za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W sytuacji niezłożenia przez członków zarządu spółki takiego wniosku w terminie, możliwe jest poniesienie przez nich odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobom trzecim w związku z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Głównym bodźcem do ogłoszenia upadłości firmy jest jej niewypłacalność. Członkowie Zarządu w razie wystąpienia trudności finansowych w spółce, powinni stale monitorować stan wymagalnych zobowiązań i wartość majątku spółki. W sytuacji gdy zobowiązania dłużnika przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas gdy dłużnik wciąż na bieżąco reguluje swoje wymagalne zobowiązania, to taki podmiot już należy uznać za niewypłacalny i występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości. Warto jednak wskazać, że Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.

Oddłużenie upadłego

Całkowite oddłużenie

Sąd po zakończonym postępowania umarza całość niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań konsumenta, bez względu na ich wysokość. Zobowiązania te musiały powstać do czasu ogłoszenia upadłości. A zatem oznacza to, ze zobowiązania które nie zostały spłacone przez syndyka i upadłego w trakcie postępowania wygasają bez względu na ich wysokość. Wygasają również wszystkie roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone. Umorzeniu podlegają również zobowiązania podatkowe i w stosunku do ZUS. Skutek taki nie może być osiągnięty w żadnym innym postępowaniu a w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym.

Umorzeniu nie podlegają tylko długi wymienione w ustawie, w szczególności alimenty, grzywny, czy obowiązek zapłaty określony w wyroku karnym.

Wykreślenie z wszystkich rejestrów dłużników

Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z  urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, na wniosek upadłego. Historia w takich instytucjach zostaje wyczyszczona.

Nowy start

W tym momencie dłużnik startuje od nowa. Jego sytuacja wygląda tak jakby nigdy nie miał długów. Może poszukać lepiej płatnej pracy. Jeżeli ma pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, może ją uruchomić. Dłużnik może ponadto postarać się o wsparcie finansowe (dotacje unijne) na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jednak najważniejsze wydaje się to, ze dłużnik nie jest już uwikłany w niekończący się rosnący dług z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania lub kupno, ewentualnie budowę domu jednorodzinnego. Dłużnik i jego rodzina przestali już być tzw. „niewolnikami” instytucji finansującej stare kredyty lub zaciągnięte pożyczki.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Po złożeniu wniosku do Sądu. Sąd formalnie bada wniosek, sprawdza i weryfikuje, czy dłużnik spełnił przesłanki ogłoszenia upadłości, a w szczególności wymóg niewypłacalności i jej niezawiniony charakter (badanie moralności płatniczej dłużnika).

Jeżeli wniosek został złożony prawidłowo (dłużnik podał wszystkie niezbędne informacje oraz załączył wszelkie oświadczenia), a także uiścił opłatę sadową od wniosku (30 zł) Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika i powołuje syndyka (zarządca masy upadłości).

 

Sprzedaż majątku

Ogłoszenie upadłości prowadzi to przejęcia zarządu całego majątku upadłego przez syndyka który doprowadzi do jego spieniężenia (z reguły w drodze licytacji). Środki z tego uzyskane – o ile takie są – będą przeznaczone na spłatę części zobowiązań upadłego. Oznacza to jednak np. utratę mieszkania domu który będzie zlicytowany. W praktyce co do zasady upadły do czasu licytacji może zamieszkiwać z rodziną w takim lokalu, ale po jego sprzedaży musi się wyprowadzić

UWAGA! O ile lokal nie zostanie na licytacji zakupiony przez najbliższych członków rodziny (taka możliwość nie jest wykluczona) ISTNIEJE WSPARCIE DLA UPADŁEGO W ZASPOKOJENIU JEGO POTRZEB MIESZKANIOWYCH

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny, który został w toku postępowania sprzedany na spłatę wierzycieli, przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Ewentualna egzekucja komornicza nie daje takich uprawnień. Jest to bardzo poważne wsparcie dla dłużnika i jego rodziny. Te środki są zagwarantowane w ustawie i wypłaca je syndyk ze środków zgromadzonych ze sprzedaży majątku (dom jednorodzinny, mieszkanie).

Spłata części zadłużenia

Następnie Sąd zasadniczo o ile istnieje taka możliwość nałoży na upadłego obowiązek spłaty pewnej pozostałej części długu. UWAGA – taki obowiązek nie może przekraczać istniejących możliwości zarobkowych upadłego i nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Upadłemu muszą być pozostawione środki do życia. W praktyce w największym uogólnieniu oznacza to, że upadły przez 3 lata będzie musiał się liczyć z koniecznością spłat w ustalonym przez Sąd zakresie swoich wierzycieli. i np   wysokość tych spłat zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej.  Co więcej jeżeli upadły nie uzyskuje dochodów  i nie ma możliwości ich uzyskiwania, albo są one na tyle niewysokie że wystarczają tylko na jego utrzymanie to część długu nie jest rozkładana na raty, ale od razu następuje umorzenie całości zobowiązań!

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Kancelarię

Rozważania dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy rozpocząć od analizy ekonomiczno-prawnej konsumenta. Na tym etapie prawnicy sprawdzają czy zachodzą przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej).

Kto może ogłosić upadłość i uzyskać oddłużenie?

Wniosek może zgłosić osoba, która:

 1. Zamieszkuje na stałe na terytorium Polski, niezależnie od obywatelstwa
 2. Nigdy nie prowadziła albo prowadziła i zaprzestała prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej roku, – zadłużenie nie powstało z prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Jest niewypłacalna, to znaczy nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.
 4. Nie było w stosunku do niej prowadzone postępowanie upadłości konsumenckiej w ciągu ostatnich 10 lat.
 5. Mając taki obowiązek – jako osoba prowadząca działalność zgłosiła w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości, chyba że minęło 10 lat od momentu zakończenia działalności. Jeżeli jednak zasady współżycia społecznego, a w szczególności względy humanitarne przemawiają za koniecznością oddłużenia, sąd ma możliwość pominięcia tego warunku.
 6. Nie ma umorzonych długów w wyniku przeprowadzenia upadłości konsumenckiej – w ciągu ostatnich 10 lat.

Klient, czyli (potencjalny) zadłużony konsument wypełnia formularz majątkowy, w którym są zawarte wszystkie informacje niezbędne do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Na podstawie danych z tego formularza oraz dodatkowych oświadczeń konsumenta kancelaria przygotowuje wniosek i składa go do Sądu według miejsca zamieszkania upadłego.

Czy będąc wierzycielem hipotecznym możesz odliczyć cenę nieruchomości uzyskanej na licytacji?

Według prawodawcy wierzyciel hipoteczny  może zająć nieruchomość na poczet niewyegzekwowanych wierzytelności od dłużnika. W pierwszym kroku do skorzystania z tego przywileju, wierzyciel zwraca się do komornika z wnioskiem o zajęcie, opis i oszacowanie nieruchomości. Następnie komornik przeprowadza dwie publiczne licytacje nieruchomości. W razie braku nabywców wierzyciel ma możliwość skorzystania z zajęcia nieruchomości na poczet długu. Przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić po cenie nie niższej od dwóch trzecich sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

W takiej sytuacji wierzyciel składa do  sądu nadzorującego egzekucję wniosek o przejęcie niesprzedanej licytacyjnie nieruchomości.

Wniosek ten powinien być złożony maksymalnie 7 dni po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia. W razie złożenie takiego wniosku przez większą  liczbę wierzycieli, wówczas pierwszeństwo przysługuje temu, który zaoferował cenę wyższą a przy równych cenach – temu, którego należność jest większa.

Po zamknięciu przetargu, sąd wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności przejętej nieruchomości. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w rejestrze publicznym o gruntach i budynkach oraz ulega wpisowi w księdze wieczystej bądź składa się je przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “kontakt”.