Jak sanacja chroni majątek dłużnika?

W poprzednim artykule przybliżyliśmy tematykę związaną z egzekucją przez zarząd przymusowy. Tym razem przyjrzyjmy się, jak dłużnik będący przedsiębiorcą może ochronić swój majątek poprzez sanację.

Postępowanie sanacyjne

Ratunkiem dla dłużnika po wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy jest wniesienie wniosku o postępowanie sanacyjne. Dłużnik po złożeniu takiego wniosku uzyskuje ochronę przed egzekucją.

Celem sanacji jest przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań oraz uniknięcie upadłości dłużnika. Postępowanie sanacyjne nie powoduje ogłoszenia upadłości dłużnika oraz poprawia sytuację ekonomiczną dłużnika

Postępowanie sanacyjne zawiesza postępowanie egzekucyjne

Wszelkie postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika, wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz zabezpieczenie roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne.

Doradca restrukturyzacyjny przejmuje zarząd nad majątkiem

Po otwarciu postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą sanacyjną. Dłużnik traci prawo zarządu nad tym majątkiem, w jego miejsce wchodzi licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (wyznaczony przez sąd). Dłużnik ma obowiązek wskazać i wydać doradcy cały swój majątek oraz dokumenty dotyczące jego działalności, majątku, rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe oraz korespondencje oraz udzielać mu wszelkich potrzebnych wyjaśnień.

Doradca dokonuje czynności w imieniu własnym, lecz nie na rachunek dłużnika, nie odpowiada za zobowiązanie zaciągnięte w sprawach dotyczących masy sanacyjnej.

Istotne jest, aby postępowanie toczyło się z poszanowaniem słusznych praw wierzycieli i osób trzecich.

Postępowanie sanacyjne

W poprzednim artykule opowiedzieliśmy o restrukturyzacji jako instytucji prawnej, regulującej stosunki pomiędzy niewypłacalnym (lub zagrożonym niewypłacalnością) przedsiębiorcą, a jego wierzycielami na gruncie polskiego prawa. Wyjaśniliśmy, czym wskazane regulacje różnią się od norm upadłościowych i dlaczego zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych – sanację. Mamy nadzieję, że pozwoli to nie tylko lepiej zrozumieć funkcjonowanie w polskim prawie samej restrukturyzacji, ale przybliży również specyfikę działań, o których można było usłyszeć w ostatnim czasie w mediach. Czytaj więcej