W podatkach ważna jest data nadania nie odbioru

wimat

PRAWO PODATKOWE – Wyrok NSA z 22 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1562/15.

W myśl orzeczenia NSA z 22 lipca 2015 r. (II FSK 1562/15) do dochowania terminu przez podatnika wystarczające jest nadanie w terminie listu poleconego w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe lub w polskim urzędzie konsularnym. Nie ma znaczenie data odbioru pisma jak również okoliczność, czy pismo zostało w ogóle odebrane. Ryzyko niedotarcia przesyłki do urzędu nie obarcza podatnika – warunkiem jest oczywiście poprawne zaadresowanie listu.

Powyższe orzeczenie znajduje uzasadnienie w art. 12 § 6 pkt 2 ordynacji podatkowej. NSA wskazał nadto wyjątkiem od powyższej reguły jest wysyłanie pism w formie dokumentu elektronicznego – w takiej sytuacji ustawa przewiduje wymóg odbioru przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru pisma ( art. 12 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej.

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “kontakt”.