Wynagrodzenie radcy prawnego za lojalność i brak konkurencji

slide

W czerwcu 2015 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię dopuszczalności zastrzeżenia odszkodowania dla radcy prawnego w zamian za lojalne postępowanie i nieprowadzenie działalności konkurencyjnej, a także za niewykorzystywanie informacji w których posiadanie wszedł w trakcie obowiązywania umowy.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie obowiązywania umowy o obsługę prawną, a także obowiązek lojalności ciążą na radcy prawnym z racji wykonywanego przez niego zawodu, będącego określonym w art. 17 Konstytucji – zawodem zaufania publicznego, a także z zasad etyki zawodu radcy prawnego. Stąd klauzula o zakazie konkurencji jest – zgodnie z orzeczeniem SN – zbędna.

Zaś zastrzeżenie wynagrodzenia za zachowanie się zgodnie z powyższymi zasadami jest niedopuszczalne i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W związku z tym czynność prawna, polegająca na zastrzeżeniu wynagrodzenia jest nieważna.

„Zastrzeżenie w umowie o obsługę prawną odszkodowania dla radcy prawnego za zobowiązanie się do postępowania po ustaniu obowiązywania tej umowy zgodnie z ustawowym obowiązkiem zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się on w związku z udzieleniem pomocy prawnej, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i tym samym nieważne Zniszczenie testamentu (fizyczne uszkodzenie) może nastąpić w szczególności przez jego podarcie lub spalenie. Może tego dokonać sam spadkodawca lub osoba działającą na jego polecenie”

wyrok Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2015 r.; IV CSK 590/14

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “kontakt”.