Data dostawy z ustawy o VAT

overwrite

Przy transakcjach dostawy polegających na skomplikowanym i wieloetapowym montażu , obowiązek podatkowy aktualizuje się dopiero wtedy, gdy kontrahent ma pełne prawo do dysponowania towarem jak właściciel – taką datą w ww. sytuacji jest data podpisania protokołu zdawczo odbiorczego – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2200/14

Ww. wyrok został wydany na kanwie następującego stanu faktycznego: spółka zajmująca się dostarczaniem i instalowaniem sprzętu telekomunikacyjnego oraz okablowania toczyła spór dyrektorem izby skarbowej o moment powstania obowiązku podatkowego. Zdaniem spółki obowiązek ten powstanie dopiero w momencie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Żaden wcześniejszy moment nie wchodził w opinii spółki w grę, albowiem zgodnie z umowami, na podstawie których spółka świadczy swoje usługi, jej kontrahenci mają otrzymać gotową do użycia i funkcjonalną instalację. Realizacja umowy wymaga często wykonywania skomplikowanych prac montażowych lub budowlanych, zaś odbiór prac następuje na podstawie wspomnianego protokołu.

Zdaniem dyrektora izby skarbowej obowiązek podatkowy powstaje, nie w momencie podpisania protokołów, lecz w momencie w faktycznego dostarczenia towarów z montażem.

Taką interpretację odrzucił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Podzielił on pogląd spółki, że dostawa nastąpi z momentem przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Sąd wskazał, że tego momentu nie można utożsamiać z z pojęciem cywilistycznym, albowiem chodzi o taką pozycję podatnika, w której podatnik może rzecz faktycznie użytkować. Samo posiadanie nie jest wystarczające. Jednym z powodów jest takiej oceny sądu jest fakt, że to dopiero od tego momentu przenoszone są na podatnika wszelkie ryzyka związane z towarami będącymi przedmiotem umowy. Przed tą chwilą ryzyka te ponosi zaś spółka.

Wyrok WSA w Warszawie z 18 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2200/14

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “kontakt”.