Odszkodowanie w przypadku śmierci pracownika to koszt podatkowy

image   rrrl

Wypłacone przez pracodawcę na podstawie kodeksu cywilnego odszkodowanie, a także renta w przypadku śmierci pracownika stanowią koszt podatkowy w myśl ustawy o PIT, albowiem zabezpiecza źródło przychodu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa związana była ze spółką zatrudniającą pracowników do pracy w magazynie. Pracownicy ci byli odpowiednio przeszkoleni, wykwalifikowani jak również posiadali ważne badania lekarskie. Mimo to doszło do śmiertelnego wypadku jednego z nich.

Spółka wypłaciła rodzinie odprawę pośmiertną, a ZUS jednorazowe odszkodowanie. Rodzina zmarłego uzyskała również korzystny wyrok sądowy, na podstawie którego spółka wypłaciła rodzinie nadto odszkodowanie oraz zwrot kosztów pogrzebu wraz z odsetkami.

Spółka chciała odliczyć od podstawy podatku ww. zasądzone przez sąd kwoty, twierdząc, że mają one bezpośredni związek z jej przychodami, gdyż dotyczą zatrudnienia jej pracowników. Spółka argumentowała, że pracownik musi mieć pewność, że otrzyma stosowne wynagrodzenie w razie wypadku, gdyż w przeciwnym razie nie będzie w stanie znaleźć nowych pracowników. Nadto wypłata odszkodowań kształtuje pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz. Powyższą argumentację zakwestionował Minister Finansów, ponieważ nie dostrzegał on związku między przychodem a ww. kosztami spółki.

W korzystnym dla spółki wyroku NSA wyraził zdziwienie stanowiskiem ministra finansów. Wskazał, termin kosztów z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT nie zakłada bezpośredniego związku między wydatkiem a przychodem, gdyż wystarczający jest związek pośredni. NSA podkreślił, że realizacja obowiązków wobec rodziny pracownika wpływa na stabilność i zmniejsza ryzyko odejść z pracy. Dzięki temu pracodawca zachowuje i zabezpiecza swoje przychody.

Należy również wskazać, że wyłączenia dot. kosztów podatkowych wymienia art. 23 ust. 1 pkt. 13 ustawy o PIT, który wymienia jedynie odszkodowania przyznawane poszkodowanym pracownikom na podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadku przy pracy. W ww. sytuacji spór dotyczył zaś odszkodowania zasądzonego na podstawie kodeksu cywilnego – art. 446 § 1 i 3.

Wyroki NSA z 18 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1465/13, II FSK 2636/13, II FSK 2824/13.

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “kontakt”.