Jakie prawa przysługują nam w przypadku odwołanego lotu?

AdobeStock

Przełom wiosny i lata to dobry moment, by zastanowić się nad wakacyjnym wypoczynkiem. Przygotowanie planu urlopowego z wyprzedzeniem pozwoli bowiem dobrze przygotować się do wyjazdu. Dlatego też im bliżej do wakacji, tym częściej chcielibyśmy poruszać zagadnienia związane z ochroną prawną w trakcie podróży. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, jakie prawa przysługują nam w przypadku odwołanego lotu.

Ochrona prawna pasażerów w przypadku odwołanego lotu

Ochrona prawna pasażerów w przypadku odwołanego lotu została wzmocniona dzięki prawodawstwu unijnemu. Odpowiednie przepisy zostały zamieszczone w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającemu wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Wskazany akt prawny ma zastosowanie do wszystkich podróży lotniczych, rozpoczynających się lub kończących w jednym z Państw Członkowskich. Prawodawca unijny nałożył na przewoźników lotniczych obowiązek zapewnienia opieki wobec pasażerów, których lot został odwołany, dostosowania sposobu rekompensaty do ich potrzeb oraz nałożył obowiązek wypłaty odszkodowania, jeśli odwołany lot wiązałby się z istotną zmianą planów podróży, a zawiadomienie o tej okoliczności nastąpiło po przekroczeniu określonego terminu. Poniżej prezentujemy bardziej szczegółowe omówienie.

Obowiązek zapewnienia opieki i rekompensaty

Jak wskazano wyżej, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom odwołanego lotu właściwą opiekę oraz w sposób odpowiedni zrekompensować im koszt biletu. Podróżni mają prawo otrzymać bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a w uzasadnionych przypadkach także zakwaterowanie w hotelu i transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Ponadto, pasażerom bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. W przypadku odwołania lotu podróżni mają również prawo wyboru pomiędzy zwrotem w terminie siedmiu dni pełnego kosztu biletu po cenie, za jaką został kupiony lub przygotowaną przez przewoźnika zmianą planu podróży. Lot “zastępczy” musi spełniać porównywalne warunki jak lot odwołany, a dodatkowo powinien się odbyć – według wyboru pasażera – w najwcześniejszym możliwym terminie lub w późniejszym – dogodnym dla pasażera.

Odszkodowanie

Poza wskazanymi wyżej uprawnieniami pasażerom może przysługiwać również prawo do odszkodowania. O tym, czy takie świadczenie zostanie udzielone, zależy przede wszystkim od momentu poinformowania o odwołaniu lotu. Jeśli pasażerowie zostaną zawiadomieni o tej okoliczności z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu), odszkodowanie nie będzie przysługiwać. Przewoźnik nie będzie miał również obowiązku wypłaty tego świadczenia, jeżeli wiadomość o odwołaniu zostanie przekazana później, ale zaoferowana zmiana planu podróży będzie niewielka. Im później przewoźnik poinformuje o odwołanym locie, tym zaproponowana przez niego zmiana planu podróży musi być bliższa pierwotnym założeniom. Jeżeli powstanie obowiązek wypłaty odszkodowania, to jego wysokość zależy od planowanej długości lotu i waha się od 250 Euro (dla lotów o długości do 1500 kilometrów) do 600 Euro (dla lotów powyżej 3500 kilometrów).

W podsumowaniu warto wskazać, że zgodnie z prawodawstwem unijnym, odwołany lot musi zostać zrównoważony przyznanymi pasażerowi świadczeniami, dzięki czemu podróżny w jak najmniejszym stopniu odczuje skutki tej niewątpliwie stresującej sytuacji. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić pomoc na lotnisku, w sposób właściwy zrekompensować cenę niewykorzystanego biletu, przygotowując także plan alternatywnej podróży oraz wypłacić odszkodowanie, jeśli zmiana nastąpiła bez odpowiedniego wyprzedzenia i istotnie odbiega od pierwotnych założeń.