WADIUM A KOSZT PODATKOWY

wimat

Wadium zatrzymane z własnej winy nie stanowi kosztu

Wyrok NSA z 27 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1821/12

Przedsiębiorca startujący w przetargu nie odliczy od podstawy opodatkowania kwoty zatrzymanej przez zamawiającego, nawet jeśli w wyniku odrębnej umowy został w końcu wybrany na generalnego wykonawcę.

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że ww. sytuacji nie istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy rezygnacją z roszczeń o zwrot wadium a uzyskaniem statusu podwykonawcy. W związku z tym przedsiębiorca nie może zaliczyć wadium do kosztów podatkowych.