Odszkodowanie za szkodę komunikacyjną

AdobeStock

Na wstępie wyjaśnijmy, że przez szkodę komunikacyjną należy rozumieć wszelkie uszczerbki powstałe w wyniku ruchu pojazdów. Nie trudno sobie wyobrazić, że przy obecnej popularności samochodu jako środka transportu, kolizji i wypadków z ich udziałem jest bardzo wiele. Dlatego w dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć tematykę odszkodowań za szkodę komunikacyjną, odpowiadając na najczęściej nasuwające się pytania i wątpliwości.

Rodzaje szkód komunikacyjnych

Każdy wypadek wymaga odrębnej analizy. Warto zauważyć że, jeśli będziemy potrafili określić prawidłowo negatywne skutki zdarzenia drogowego, uzyskamy odpowiedź na pytanie, czego możemy się domagać od podmiotów odpowiedzialnych za skutki tego zdarzenia. Kolizje aut najczęściej wywierają wpływ na sferę majątkową poszkodowanego. Wiążą się z uszkodzeniem pojazdu, utratą jego wartości handlowej, powodują konieczność wynajęcia pojazdu zastępczego. Mogą także doprowadzić do utracenia określonych korzyści, w szczególności przewidywanego zarobku, jeżeli uszkodzony pojazd służył nam do działalności zawodowej lub gospodarczej. Wskutek wypadku drogowego, może zostać wyrządzona również szkoda na osobie, obejmująca skutki utraty zdrowia, a nawet życia oraz poczucie krzywdy osoby poszkodowanej.

Od kogo możemy domagać się odszkodowania?

Jeśli nasz samochód uległ kolizji drogowej z winy innego kierowcy, to wypłaty odszkodowania będziemy mogli się domagać od sprawcy szkody oraz od zakładu ubezpieczeń, u którego wskazana osoba była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Co ważne, każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć taką umowę ubezpieczenia. Wymóg posiadania tzw. OC komunikacyjnego ma na celu zapewnienie ochrony prawnej osobom poszkodowanym, które mogą dochodzić stosownej rekompensaty od podmiotów profesjonalnych, posiadających odpowiedni kapitał i zdolności organizacyjne do samodzielnego ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności. Skutki zdarzeń drogowych mogą być objęte ochroną wynikającą także z innych umów ubezpieczenia, w szczególności należy tu mieć na uwadze umowy autocasco (AC).

Czego możemy się domagać?

Warto zauważyć, że odszkodowanie ma na celu doprowadzić do przywrócenia stanu rzeczy sprzed wypadku. W zależności od powstałego uszczerbku, poszkodowany może ubiegać się o zrekompensowanie szkody majątkowej, w szczególności poprzez pokrycie kosztów naprawy pojazdu, holowania, wynajęcia pojazdu zastępczego, utraconego zarobku. Jeśli wypadek spowodował także szkodę na osobie, istnieje możliwość żądania zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz zwrotu wszelkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także przyznania świadczenia stanowiącego wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku. Istnieje także możliwość żądania odszkodowania w celu zapewnienia środków potrzebnych do poprawy stanu zdrowia. W sytuacji, gdy wskutek wypadku samochodowego poszkodowany poniesie śmierć, stosownego odszkodowania mogą domagać się najbliżsi członkowie rodziny.