Przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości – do kiedy można złożyć wniosek.

wimat

W toku windykowania zaległości często okazuje się, że dłużnik ma wielu wierzycieli, którzy mogli już wszcząć egzekucję. Jeżeli dłużnik ma nieruchomość, to z wniosku innego wierzyciela może już być wyznaczony termin licytacji.

Czy w takiej sytuacji jest możliwość przyłączenia się do egzekucji z nieruchomości i ewentualnej partycypacji w podziale sumy uzyskanej z egzekucji? A co jeśli już doszło do licytacji i nieruchomość była zbyta?

Powyższe kwestie zostały znajdują rozstrzygnięcie w art. 927 i 999 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym pierwszym “wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i nie może żądać powtórzenia czynności już dokonanych; poza tym ma te same prawa co pierwszy wierzyciel”. Art. 999 k.pc. stanowi zaś, że przeniesienie własności nieruchomości wskutek jej licytacji następuje z momentem uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Tym samym należny uznać, że każdy wierzyciel może przyłączyć się do egzekucji z nieruchomości aż do momentu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

Powyższe zostało potwierdzone m. in. w postanowieniu Sądu Okręgowego w Toruniu z 21 czerwca 2013 r. (VIII Cz 279/13).

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “kontakt”.