Charakterystyka spółki partnerskiej

AdobeStock

Spółka partnerska jest jednym z rodzajów spółek osobowych, ma ona zatem wszystkie cechy charakteryzujące tego rodzaju jednostki organizacyjne. Jest ona więc ułomną osobą prawną, ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Mienie wniesione jako wkład przez partnerów lub nabyte przez spółkę stanowi odrębny majątek, należący do spółki. To z tego majątku wierzyciel spółki w pierwszej kolejności może prowadzić egzekucję. Dopiero, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku partnera. Poniżej omówimy cechy wyróżniające spółkę partnerską spośród innych spółek osobowych.

Wykonywanie wolnego zawodu

Spółka partnerska tworzona jest wyłącznie w celu wykonywania wolnego zawodu, a jej wspólnikami, nazywanymi w tym przypadku partnerami, mogą być tylko osoby fizyczne, wykonujące zawód związany z posiadaniem odpowiednich i urzędowo potwierdzonych kwalifikacji. Zgodnie z art. 88 kodeksu spółek handlowych partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, a jej firma (nazwa) powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie “i partner” bądź “i partnerzy” albo “spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Specyfiką spółki partnerskiej jest także wyróżnienie spośród jej zobowiązań tych, które powstały w związku z wykonywaniem przez jednego z partnerów wolnego zawodu. Za te zobowiązania odpowiada spółka i subsydiarnie wskazany partner. Za zobowiązania powstałe w związku ze “zwykłym” funkcjonowaniem spółki odpowiada – podobnie jak to miało miejsce przy spółce jawnej – spółka partnerska i pomocniczo wszyscy partnerzy. Dalej należy zauważyć, że prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej mogą się odbywać według reguł zbliżonych do spółki jawnej albo mogą zostać powierzone zarządowi i opierać się na regułach właściwych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawodawca przewidział zatem profesjonalizację funkcjonowania spółki i możliwość uwolnienia część wspólników od zajmowania się reprezentacją i prowadzeniem spraw spółki partnerskiej. Członkiem zarządu musi być co najmniej jeden partner.

Podsumowując: spółka partnerska jest jednym z rodzajów spółek osobowych, ma ona służyć wykonywaniu wolnego zawodu. Zasady działania spółki partnerskiej są zbliżone do zasad odnoszących się do spółki jawnej, z pewnymi tylko wyjątkami, wynikającymi ze specyfiki przedmiotu działania.