Elementy wyroku rozwodowego

AdobeStock

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każde z nich może żądać, by sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Warto zauważyć, że w toku postępowania rozwodowego sąd rozważa wszystkie sprawy związane z funkcjonowanie rodziny, co znajduje odzwierciedlenie w wydanym rozstrzygnięciu. Jakie są zatem elementy wyroku rozwodowego?

Rozstrzygnięcie dotyczące winy

Decydując o rozwodzie sąd orzeka, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd powinien zatem znaleźć odpowiedź na pytanie, z jakich przyczyn małżeństwo zakończyło się niepowodzeniem i kto się do tego przyczynił. Warto jednak zauważyć, że na zgodne żądanie małżonków sąd nie będzie rozstrzygał o winie. W tym wypadku – zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach

W wyroku orzekającym rozwód, sąd reguluje także kwestie odnoszące się do wspólnego małoletniego dziecka obojga małżonków, decyduje o władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dzieckiem oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Warto dodać, że sąd uwzględni pisemne porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, jeżeli nie będzie ono sprzeczne z dobrem dziecka.

Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym powinien orzec także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Ustawodawca wprowadził w tym zakresie szczególne uprawnienie sądu, który w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może zadecydować także o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli druga strona wyrazi zgodę na jego opuszczenie.

Rozstrzygnięcie dotyczące podziału majątku wspólnego

Wyrok rozwodowy może objąć swoim zakresem także podział majątku wspólnego. By tak się stało, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeden z małżonków musi złożyć stosowny wniosek, a ponadto koniecznym będzie uznanie przez sąd, że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Z powyższego zestawienia elementów wyroku rozwodowego wynika, że sąd ma za zadanie uregulować wszystkie istotne kwestie rodziny. Musi zatem zadecydować, jak zostaną ukształtowane relacje prawne pomiędzy rozstającymi się rodzicami a dziećmi oraz unormować kwestię wspólnego mieszkania. Warto zaznaczyć, że zgodna wola małżonków w wyżej wskazanych kwestiach będzie uszanowana przez sąd i znacznie uprości zakończenie procesu.

Jednocześnie przypominamy, że nasza kancelaria służy kompleksową pomocą przy prowadzeniu spraw rozwodowych, choć zakres świadczonych przez nas usług jest znacznie szerszy i obejmuje również takie zagadnienia, jak: oddłużanie osób fizyczny i firm, przekształcenia spółek, czy wszelkie czynności związanie m.in. z prawem karnym oraz administracyjnym.