Rekompensata w przypadku nieterminowo zapłaconej faktury

AdobeStock

Od 2013 roku w polskim prawie obowiązuje instrument, który ma na celu dyscyplinować przedsiębiorców w terminowym regulowaniu ich płatności. Na podstawie unijnej dyrektywy wprowadzono bowiem rekompensatę, która ma pozwolić na zrównoważenie kosztów dochodzenia opóźnionych należności. Warto o tym pamiętać – zarówno po to, by samemu uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami, ale także, aby w sposób świadomy używać tego instrumentu prawnego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z tym tematem.

Prawo unijne

Rekompensata, związana z nieterminowo zapłaconą fakturą, została przewidziana w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. We wskazanej dyrektywie prawodawca unijny zwrócił uwagę, że w ramach rynku Unii Europejskiej większość towarów i usług dostarczanych jest przez podmioty gospodarcze innym przedsiębiorcom na zasadzie odroczonego terminu płatności. Zauważono również, że wiele płatności w transakcjach handlowych dokonywanych jest z opóźnieniem, co ma negatywny wpływ na konkurencyjność i rentowność przedsiębiorstw. W związku z powyższym uznano, że konieczne jest wprowadzenie rekompensaty, która pozwoliłaby na zrównoważenie kosztów dochodzenia opóźnionych płatności.

Ustawa o transakcjach handlowych

Powyższa norma unijna została wdrożona przez polskiego ustawodawcę w ustawie z dn. 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 10 wskazanej ustawy, wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Należy pamiętać, że opłata ta przysługuje jedynie w transakcjach handlowych, a zatem ma zastosowanie głównie do stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami, ale także pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, a jednostkami sektora finansów publicznych.

Co ważne, aby uzyskać prawo do rekompensaty nie trzeba faktycznie ponieść kosztów odzyskiwania należności. Rekompensata jest ustalona w wysokości 40 Euro i dotyczy każdej sytuacji, w której przekroczony został termin płatności. Wskazany ryczałt ma uprosić wierzycielom dochodzenie swoich praw. Warto również dodać, że jeżeli faktycznie poniesione koszty odzyskiwania należności przewyższą 40 Euro, ową nadwyżkę również będzie można dochodzić od spóźnionego dłużnika.