Testament zapisowy – co to jest?

mezczyzna piszacy testament

Pieniądze to temat, który zawsze budzi duże kontrowersje i emocje. Jest tak również w przypadku spadków, gdzie środki finansowe przyjmują zazwyczaj postać nieruchomości i innych dóbr materialnych. Aby uprościć i ujednolicić sposób rozwiązywania kwestii spadkowych, stworzono liczne przepisy prawne. Ciekawym terminem, o którym mówi nam Kodeks Cywilny, jest tzw. testament zapisowy. Czym on jest? I jakie ma znaczenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Testament zapisowy a podstawa prawna

Wzmianka o testamencie zapisowym jest dostępna w Kodeksie Cywilnym, a dokładniej w artykule 961, gdzie czytamy:

"Art. 961. Przedmioty majątkowe wyczerpujące prawie cały spadek (testament zapisowy)

Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów."

Co to jednak oznacza w praktyce?

Czym jest testament zapisowy?

Przytoczony wyżej przepis ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku testamentów sporządzonych własnoręcznie. Większość z nich przybiera formę wskazania osób, które powinny otrzymać wybrane składniki majątku. Nie oznacza to jednak wyraźnego wybrania spadkobierców ustawowych. A przecież "każdy spadek musi mieć spadkobiercę".

Krokiem koniecznym staje się więc przeprowadzenie postępowania sądowego, gdzie to sąd wyznacza, jaka część majątku została przeznaczona poszczególnym osobom wspomnianym w testamencie. Decyduje więc o tym, jak prezentuje się tzw. krąg spadkobierców. 

Jeśli więc np. ktoś tworzy list, w którym wyraża swoją wolę przekazania wybranych składników majątku (nieruchomość, samochód itp.) jakiejś osobie lub osobom, to nie wybiera tak naprawdę swoich spadkobierców ustawowych, a jedynie wyznacza spadkobierców testamentowych. Sam testament jest natomiast testamentem zapisowym.