Jak sanacja chroni majątek dłużnika?

W poprzednim artykule przybliżyliśmy tematykę związaną z egzekucją przez zarząd przymusowy. Tym razem przyjrzyjmy się, jak dłużnik będący przedsiębiorcą może ochronić swój majątek poprzez sanację.

Postępowanie sanacyjne

Ratunkiem dla dłużnika po wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy jest wniesienie wniosku o postępowanie sanacyjne. Dłużnik po złożeniu takiego wniosku uzyskuje ochronę przed egzekucją.

Celem sanacji jest przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań oraz uniknięcie upadłości dłużnika. Postępowanie sanacyjne nie powoduje ogłoszenia upadłości dłużnika oraz poprawia sytuację ekonomiczną dłużnika

Postępowanie sanacyjne zawiesza postępowanie egzekucyjne

Wszelkie postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika, wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz zabezpieczenie roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne.

Doradca restrukturyzacyjny przejmuje zarząd nad majątkiem

Po otwarciu postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą sanacyjną. Dłużnik traci prawo zarządu nad tym majątkiem, w jego miejsce wchodzi licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (wyznaczony przez sąd). Dłużnik ma obowiązek wskazać i wydać doradcy cały swój majątek oraz dokumenty dotyczące jego działalności, majątku, rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe oraz korespondencje oraz udzielać mu wszelkich potrzebnych wyjaśnień.

Doradca dokonuje czynności w imieniu własnym, lecz nie na rachunek dłużnika, nie odpowiada za zobowiązanie zaciągnięte w sprawach dotyczących masy sanacyjnej.

Istotne jest, aby postępowanie toczyło się z poszanowaniem słusznych praw wierzycieli i osób trzecich.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Każdy pracownik ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Pod tym pojęciem należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.  Jest to korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, który ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Płatny urlop szkoleniowy

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe, przysługuje płatny urlop szkoleniowy, by miał możliwość przygotowania się do egzaminu. Pracownikowi przysługuje 6 dni urlopu. Wyjątkiem jest jeśli pracownik jest na ostatnim roku studiów, wtedy przysługuje mu 21 dni na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Poza urlopem pracownikowi przysługuje również płatne zwolnienie z całości bądź części dnia pracy na czas trwania zajęć, kursów czy szkoleń.

Urlop szkoleniowy nie przysługuje w przypadku kształcenia w ramach studiów podyplomowych, gdyż studia podyplomowe nie są zaliczane do studiów wyższych.

 

Świadczenia dodatkowe

Kodeks pracy reguluje dodatkowe świadczenia, które pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe. Są to w szczególności opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Należy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku finansowania studiów.

Pracownicy często rozwijają swoje umiejętności, poświęcając swój wolny czas od pracy. Należy pamiętać, że w tej sytuacji pracownik nie może domagać się od pracodawcy dodatkowych uprawnień. Pracodawca w takim przypadku może, ale nie musi udzielić pracownikowi np. urlopu szkoleniowego.

Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy pracownik będzie musiał zwrócić pracodawcy koszty kształcenia np. gdy bez uzasadnionej przyczyny pracownik przerwie podnoszenie kwalifikacji.

 

Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

Zaleca się sporządzanie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, która ma określać wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, który chce się dokształcać. Umowę należy zawrzeć na piśmie. Nie może ona zawierać postanowień mniej korzystnych niż przepisy kodeksu pracy.

Postępowanie sanacyjne

W poprzednim artykule opowiedzieliśmy o restrukturyzacji jako instytucji prawnej, regulującej stosunki pomiędzy niewypłacalnym (lub zagrożonym niewypłacalnością) przedsiębiorcą, a jego wierzycielami na gruncie polskiego prawa. Wyjaśniliśmy, czym wskazane regulacje różnią się od norm upadłościowych i dlaczego zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych – sanację. Mamy nadzieję, że pozwoli to nie tylko lepiej zrozumieć funkcjonowanie w polskim prawie samej restrukturyzacji, ale przybliży również specyfikę działań, o których można było usłyszeć w ostatnim czasie w mediach. Czytaj więcej

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w polskim prawie

Kryzys ekonomiczny może spotkać każdego przedsiębiorcę. Każda osoba, prowadząca działalność gospodarczą, powinna zatem zapoznać się z instrumentami prawnymi, które mają na celu ułatwić przezwyciężanie przejściowych problemów i odzyskiwanie płynności finansowej. W dzisiejszym artykule przedstawimy – stosunkowo nowe, bo obowiązujące od 2016 roku – przepisy dotyczące restrukturyzacji. Wyjaśnimy, czym wskazane regulacje różnią się od norm upadłościowych i dlaczego zostały one wprowadzone do polskiego systemu prawnego. Czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Instytucja przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową została wprowadzona w 2011 roku, na mocy ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Przepisy umożliwiające przeprowadzenie tego rodzaju restrukturyzacji zostały dodane do kodeksu spółek handlowych. Celem Prawodawcy było stworzenie dla przedsiębiorców, funkcjonujących w obrocie jako osoby fizyczne, przejrzystej procedury służącej zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tego tematu. Czytaj więcej