OFERTA PRACY DLA APLIKANTKI /APLIKANTA I LUB II ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ/ADWOKACKIEJ

AdobeStock

„Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Witkowski, Cabała & Partners” sp. k. z siedzibą w Poznaniu poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: APLIKANTKI /APLIKANTA I lub II roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej Oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz doświadczenia; samodzielność w działaniu; pomoc doświadczonego radcy prawnego lub adwokata; możliwość […]

Kryzys w sektorze MSP. Czy jest się czego obawiać?

Czy jest się czego obawiać

Polscy przedsiębiorcy coraz bardziej obawiają się osłabienia gospodarczego, czy wręcz kryzysu, przed którym coraz częściej ostrzegają nas media. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw z sektora MSP, które już teraz przyznają, że odczuwają pewne objawy nadciągających zmian. Czy rzeczywiście będą to zmiany na gorsze? Zagrożenie kryzysem gospodarczym a małe i średnie przedsiębiorstwa […]

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych. Co nas czeka w 2020 roku?

restrukturyzacja

Nasza kancelaria specjalizuje się między innymi w prowadzeniu spraw z zakresu prawa restrukturyzacyjnego – zapewniamy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Od momentu powstania kancelarii kwestie związane z szeroko rozumianą restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, rolników prowadzących gospodarstwo, pozostają w kręgu naszych zainteresowań.

Jak sanacja chroni majątek dłużnika?

AdobeStock

W poprzednim artykule przybliżyliśmy tematykę związaną z egzekucją przez zarząd przymusowy. Tym razem przyjrzyjmy się, jak dłużnik będący przedsiębiorcą może ochronić swój majątek poprzez sanację. Postępowanie sanacyjne Ratunkiem dla dłużnika po wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy jest wniesienie wniosku o postępowanie sanacyjne. Dłużnik po złożeniu takiego wniosku uzyskuje ochronę przed egzekucją. […]

Egzekucja przez zarząd przymusowy

AdobeStock

Egzekucja przez zarząd przymusowy jest to szczególny sposób egzekucji, która może być skierowana tylko przeciwko dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego. Polega na zaspokajaniu wierzycieli z dochodów uzyskiwanych z działalności dłużnika przez ustanowienie przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwem bądź gospodarstwem rolnym. Niezbędna jest tu inicjatywa wierzyciela, ponieważ to […]

Najczęstsze przyczyny oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

AdobeStock

W poprzednim artykule wskazane zostały przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzisiaj natomiast postaramy się przybliżyć kwestię dotyczącą tego, kiedy dochodzi do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Istotne znaczenie w tej sprawie ma treść artykułu 4914 ustawy Prawo Upadłościowe, w którym określono przyczyny oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednym […]

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

AdobeStock

Każdy pracownik ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Pod tym pojęciem należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.  Jest to korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, który ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.   Płatny urlop szkoleniowy […]

Czym jest rękojmia?

wimat

Przez rękojmię rozumie się odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego, za wady sprzedanego towaru. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta. Jeżeli konsument zauważy wadę fizyczną bądź prawną zakupionego towaru, wtedy może złożyć reklamację na podstawie rękojmi. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne, […]

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

AdobeStock

Upadłość spółki jest niezwykle aktualnym tematem. W dzisiejszych czasach żadna spółka, ani żadne przedsiębiorstwo nie może być pewne tego, że nie dojdzie do sytuacji wymuszającej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Do powstania sytuacji, że spółka staje się niewypłacalna, mogą doprowadzić różne czynniki np. źle dobrana strategia zarządzania, niewypłacalność kontrahentów spółki, źle […]

Oddłużenie upadłego

AdobeStock

Całkowite oddłużenie Sąd po zakończonym postępowania umarza całość niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań konsumenta, bez względu na ich wysokość. Zobowiązania te musiały powstać do czasu ogłoszenia upadłości. A zatem oznacza to, ze zobowiązania które nie zostały spłacone przez syndyka i upadłego w trakcie postępowania wygasają bez względu na ich wysokość. Wygasają […]

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

AdobeStock

Po złożeniu wniosku do Sądu. Sąd formalnie bada wniosek, sprawdza i weryfikuje, czy dłużnik spełnił przesłanki ogłoszenia upadłości, a w szczególności wymóg niewypłacalności i jej niezawiniony charakter (badanie moralności płatniczej dłużnika). Jeżeli wniosek został złożony prawidłowo (dłużnik podał wszystkie niezbędne informacje oraz załączył wszelkie oświadczenia), a także uiścił opłatę sadową od wniosku (30 zł) Sąd […]

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Kancelarię

AdobeStock

Rozważania dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy rozpocząć od analizy ekonomiczno-prawnej konsumenta. Na tym etapie prawnicy sprawdzają czy zachodzą przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej). Kto może ogłosić upadłość i uzyskać oddłużenie? Wniosek może zgłosić osoba, która: Zamieszkuje na stałe na terytorium Polski, niezależnie […]

Czy będąc wierzycielem hipotecznym możesz odliczyć cenę nieruchomości uzyskanej na licytacji?

analityka

Według prawodawcy wierzyciel hipoteczny  może zająć nieruchomość na poczet niewyegzekwowanych wierzytelności od dłużnika. W pierwszym kroku do skorzystania z tego przywileju, wierzyciel zwraca się do komornika z wnioskiem o zajęcie, opis i oszacowanie nieruchomości. Następnie komornik przeprowadza dwie publiczne licytacje nieruchomości. W razie braku nabywców wierzyciel ma możliwość skorzystania z zajęcia […]

Czy pośpieszne zwolnienie dyscyplinarne działacza w związkach jest zgodne z prawem?

img person

W przypadku gdy pracodawca ma zamiar rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem będącym pod szczególna ochroną z tytułu pełnienia roli działacza w związkach zawodowych, musi on w pierwszej kolejności uzyskać zgodę zarządu zakładowej organizacji związkowej. Taka zgoda wyrażana jest w formie uchwały. Obowiązek ten ma charakter obligatoryjny, nawet w przypadku gdy chodzi […]

Kto ponosi koszty przesyłki przy odstąpieniu od umowy?

wimat

Zawieranie umów na odległość, wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla konsumentów, które nadmiernie wykorzystują przedsiębiorcy. Klient, odstępując od umowy, zawartej na odległość ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru. Pomniejszanie należnej klientowi kwoty jest niedopuszczalne. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał stosowania następującego przepisu we wzorcach umów: “W przypadku, gdy zwracany towar […]