Czy pośpieszne zwolnienie dyscyplinarne działacza w związkach jest zgodne z prawem?

img person

W przypadku gdy pracodawca ma zamiar rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem będącym pod szczególna ochroną z tytułu pełnienia roli działacza w związkach zawodowych, musi on w pierwszej kolejności uzyskać zgodę zarządu zakładowej organizacji związkowej. Taka zgoda wyrażana jest w formie uchwały. Obowiązek ten ma charakter obligatoryjny, nawet w przypadku gdy chodzi […]

Kto ponosi koszty przesyłki przy odstąpieniu od umowy?

wimat

Zawieranie umów na odległość, wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla konsumentów, które nadmiernie wykorzystują przedsiębiorcy. Klient, odstępując od umowy, zawartej na odległość ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru. Pomniejszanie należnej klientowi kwoty jest niedopuszczalne. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał stosowania następującego przepisu we wzorcach umów: “W przypadku, gdy zwracany towar […]

Czy Pracodawca może zmodyfikować zasadę wynagrodzeń pracowników bez zgody związków ?

b

Zasadniczym warunkiem do zmiany przez pracodawcę uregulowań wynagrodzeń płacy pracownikom jest przesłanka zawarta w art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 ze zm). Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z zakładowymi organizacjami w sprawie zmiany regulaminu pracy oraz nie przedstawią one wspólnego […]

Wynagrodzenie radcy prawnego za lojalność i brak konkurencji

slide

W czerwcu 2015 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię dopuszczalności zastrzeżenia odszkodowania dla radcy prawnego w zamian za lojalne postępowanie i nieprowadzenie działalności konkurencyjnej, a także za niewykorzystywanie informacji w których posiadanie wszedł w trakcie obowiązywania umowy. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie obowiązywania umowy […]

Odwołanie testamentu notarialnego

slide

W sierpniu 2015 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię możliwości odwołania testamentu poprzez zniszczenie wypisu aktu notarialnego. Należy przy tym zaznaczyć, że jak zostało wskazano w uzasadnieniu orzeczenia – dla efektywnego odwołania testamentu wystarczające jest zniszczenie już jednego wypisu. Pozostałe mogą pozostać nienaruszone. Odwołanie testamentu może nastąpić również w ten sposób, że testator działając z […]

Klauzule niedozwolone

wimat

W listopadzie 2015 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię dopuszczalności wielokrotnego pozywania przedsiębiorcy o uznanie danego postanowienia wzorca umowy za niedozwolony.  Niedawno ukazało się uzasadnienie tej ważnej uchwały. Poniżej znajdą Państwo tezy: 1. Prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści […]

Przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości – do kiedy można złożyć wniosek.

wimat

W toku windykowania zaległości często okazuje się, że dłużnik ma wielu wierzycieli, którzy mogli już wszcząć egzekucję. Jeżeli dłużnik ma nieruchomość, to z wniosku innego wierzyciela może już być wyznaczony termin licytacji. Czy w takiej sytuacji jest możliwość przyłączenia się do egzekucji z nieruchomości i ewentualnej partycypacji w podziale sumy uzyskanej […]

Rozwód – czy wnosić o orzeczenie winny, czy skarżyć niekorzystne orzeczenie w tej kwestii?

wimat

Zgodnie z  przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie. Jest to jedna z najważniejszych kwestii w sprawach rozwodowych – ustalenie, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. […]

Rodzice a dzieci

service

Ograniczenie władzy rodzicielskiej już nie będzie automatyczne. Od 29 sierpnia 2015 r. będzie obowiązywała zmiana kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dzięki której sąd nie będzie już musiał ograniczyć władzy rodzicielskiej jednego z małżonków w przypadku, nawet gdy nie przedstawią oni porozumienia o sposobie jej wykonywania. Do tej pory tak właśnie było. W […]

Poszukiwani współpracownicy

kadra

Kancelaria poszukuje zainteresowanych pracą: – aplikantów radcowskich (I i II rok), – aplikantów sędziowskich (aplikacja pozaetatowa) Wymagania: – dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego (mile widziany język hiszpański) , – wysoki poziom merytoryczny, – poprzednie zatrudnienie w Kancelarii radcowskiej lub adwokackiej, – kreatywność i zaangażowanie, – dyspozycyjność. Oferujemy: – możliwość wszechstronnego […]

Udział w spółce z o. o. jako przedmiot egzekucji

1

Dążenie wierzyciela do zaspokojenia roszczenia prowadzi do różnorodnych sposobów egzekwowania należności. Jednym z takich sposobów jest egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W teorii egzekucja z udziałów w spółce powinna przynosić wierzycielom wieloma korzyściami, bowiem prowadzanie działalności w formie spółek kapitałowych.. Praktyka poddaje jednakże ww. tezę w wątpliwość. Ustaliwszy, […]

Zakaz wypłaty dywidendy podczas likwidacji spółki

wimat

18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że nie jest dopuszczalne dokonywanie wypłat dywidendy w trakcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakaz ten obowiązuje również w sytuacji, gdy uchwała o wypłacie dywidendy została podjęta przez wspólników spółki jeszcze przed  rozpoczęciem likwidacji spółki. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2015 […]

Data dostawy z ustawy o VAT

overwrite

Przy transakcjach dostawy polegających na skomplikowanym i wieloetapowym montażu , obowiązek podatkowy aktualizuje się dopiero wtedy, gdy kontrahent ma pełne prawo do dysponowania towarem jak właściciel – taką datą w ww. sytuacji jest data podpisania protokołu zdawczo odbiorczego – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 lutego […]